No description

Univ. prof. dr. Karel Štěpaník, DrSc. (903–1970) byl vedoucím katedry od r. 1951 po celých dvacet let,působil zde ale již od r. 1945, nejprve jako soukromý docent, od r. 1952 jako docent. V r. 1958 získal titul DrSc. a r. 1960 byl jmenován profesorem anglické a americké literatury. Ve svém bádání se věnoval především anglickému romantismu.
Prof. Štěpaník pocházel z Přerova, po gymnáziu v Kyjově studoval v letech 1922–1926 angličtinu a češtinu na naší katedře jako žák prof. Chudoby. Věnoval se anglické literatuře: je autorem monografie o Keatsovi a ještě předtím vydal monografii o Williamu Hazlittovi (pro čtenáře Davida Lodge poznamenáváme, že dávno před Philipem Swallowem! :-). Zamýšlenou druhou knihu o Keatsovi již bohužel dokončit nestačil. Kromě obou monografií vydával Štěpaník studie v odborných časopisech, jejich soupis (viz odkaz níže) vyšel v ČMF. Štěpaník byl autorem několika skript a překladatelem studijní literatury do češtiny, překládal však i beletrii – Rosu Macaulayovou, Rudyarda Kiplinga a Stephena Spendera.

O Karlu Štěpaníkovi

Kocmanová, Jessie: "Professor Karel Štěpaník, PhD., Dr.Sc. is Sixty-Five Years Old". Philologica Pragensia roč. 11/1968. Praha: Academia 1968. S. 176–177. (Online dostupné s omezeným přístupem v Digitální knihovně AV ČR.)

Tichý, Aleš: Za Karlem Štěpaníkem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, roč. 19-20, č. D17-18, s. [274]-276

Dílo

Štěpaník, Karel: William Hazlitt jako literární kritik. Brno: Filosofická fakulta M.U. s podporou Ministerstva školství a osvěty, 1947, s. [209]
Štěpaník, Karel: Básnické dílo Johna Keatse. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958, s. [5]-[6]
Pantůčková, Lidmila: Soupis prací univ. prof. dr. Karla Štěpaníka, DrSc. Časopis pro moderní filologii, roč. 50, Praha: Klub moderních filologů 1968, s. 164–166.

Překlady:
Kipling, Rudyard: Kniha slov (A Book of Words). Praha: Máj 1937. (Výbor z Kiplingových projevů z období 1906–1928. Vyšlo v edici Laureáti Nobelovy ceny.)

“Zřetel k potřebám české kulturní oblasti vedl Štěpaníka k tomu, že dílčí výsledky vědecké práce ukládal do anglicky psaných statí, ale souhrnné knižní publikace psal česky. ... Svým dílem, které nevyniká počtem titulů, ale seriózností přístupu, důkladností, hutností zpracování a v neposlední míře věcným způsobem podání, začlenil se pevně do hlavního proudu československé anglistiky, ve kterém se touha po poznání spojuje s vědomím odpovědnosti za rozvoj národní kultury.”

Aleš Tichý: Za Karlem Štěpaníkem
No description

No description

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info